Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem – gostinski lokali Mariborski otok

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem – gostinski lokali Mariborski otok 

Deli vsebino:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Šport Maribor d.o.o.

Koresova ulica 7

2000 Maribor

 

Številka: JP 3/2022

Datum: 17.03.2022

  

Šport Maribor d.o.o., Koresova ulica 7, 2000 Maribor, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja

 JAVNO ZBIRANJE PONUDB (JZP)

ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

 

Vabimo vas, da oddate ponudbo za posamezni gostinski objekt.

I. PREDMET ODDAJE

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 1. Pritlični gostinski lokal na naslovu Na otok 40, 2000 Maribor
 2. Kuhinja na naslovu Na otok 40, 2000 Maribor
 3. Gostinski lokal v I. nadstropju na naslovu Na otok 40, 2000 Maribor.

 

 1. PRITLIČNI GOSTINSKI LOKAL NA NASLOVU NA OTOK 40, MARIBOR

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 80/2, k.o. 636 – Kamnica, v izmeri 247,71 m2 na naslovu Na otok 40, 2000 Maribor, v naravi predstavlja gostinski lokal.

OPREMA PREDMETA NAJEMA:

Dostop do pritličnega lokala je iz ploščadi pred bazeni in obsega naslednje prostore: gostinski prostor in skladišče. Gostinski lokal ima v souporabi skupne sanitarije. V gostinskem lokalu je na tleh leseni pod, v skladišču je na tleh beton. Stene v gostinskem lokalu so lesene. Stene v skladišču so opečne, ometane in beljene. Okna so lesena z enojno zasteklitvijo. Vhodna vrata v gostinski lokal so lesena dvokrilna, delno zastekljena. Vgrajena so PVC rolo vrata za izhod na ploščad pred bazeni. V skladišču so vgrajena lesena vrata. Stropna konstrukcija je leseni tramovni strop.

PONUDBENA CENA – NAJEMNINA:

Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za predmet najema znaša 1.000,31 EUR na mesec brez DDV oz. 12.003,72 EUR na leto brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni oz. letni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene izhodiščne cene.

GRAFIČNI PRIKAZ:

*z modro je označena lokacija nepremičnine, ki je predmet najema

 1. KUHINJA NA NASLOVU NA OTOK 40, MARIBOR

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 80/2, k.o. 636 – Kamnica, v izmeri 27,20 m2 na naslovu Na otok 40, 2000 Maribor, v naravi predstavlja gostinski objekt - kuhinjo.

OPREMA PREDMETA NAJEMA:

Kuhinja se nahaja zraven pritličnega gostinskega lokala, navedenega pod št. 1 tega javnega razpisa. Dostop do kuhinje je iz ploščadi pred bazeni.

PONUDBENA CENA – NAJEMNINA:

Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za predmet najema znaša 127,38 EUR na mesec brez DDV oz. 1.528,56 EUR na leto brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni oz. letni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene izhodiščne cene.

GRAFIČNI PRIKAZ:


*z modro je označena lokacija nepremičnine, ki je predmet najema

 1. GOSTINSKI LOKAL V I. NADSTROPJU NA NASLOVU NA OTOK 40, MARIBOR

Nepremičnina, ki se nahaja na parc. št. 80/2, k.o. 636 – Kamnica, v izmeri 75,76 m2 na naslovu Na otok 40, 2000 Maribor, v naravi predstavlja gostinski lokal.

OPREMA PREDMETA NAJEMA:

Dostop do prostorov je po notranjem stopnišču ali iz terase nad ploščadjo pred bazeni. Gostinski lokal obsega naslednje prostore: gostinski prostor, hodnik, sanitarije in skladišče. V gostinskem lokalu in na hodniku je na tleh klasični hrastov parket. V skladišču je na tleh leseni pod. V sanitarijah je na tleh keramika. Stene v gostinskem lokalu so delno beljene, delno je na stenah lesena obloga. V skladišču so na stenah tapete. Stene v sanitarijah so delno obložene s keramiko, delno so beljene. Okna so lesena dvojna v plohastem podboju z enojno zasteklitvijo, delno so lesena z enojno zasteklitvijo. Vrata so lesena, delno zastekljena. Vrata skladišča in sanitarij so lesena.

PONUDBENA CENA – NAJEMNINA:

Najnižja ponudbena izhodiščna cena - najemnina za predmet najema znaša 336,33 EUR na mesec brez DDV oz. 4.035,96 EUR na leto brez DDV. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni oz. letni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene izhodiščne cene.

GRAFIČNI PRIKAZ:

*z modro je označena lokacija nepremičnine, ki je predmet najema

II. POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE IN VSEBINA PONUDBE

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:

1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oz.:

 1. za s.p.: priglasitveni list,
 2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
 3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
 4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra.

2. Kratka predstavitev dosedanje dejavnosti ponudnika ter reference.

3. Pravne osebe (razen neposredni oz. posredni proračunski uporabniki) in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:

 1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
 2. izjavo banke o morebitnem številu blokiranih dni vseh računov ponudnika v preteklem letu,
 3. bilanco stanja za zadnje leto,
 4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES.

4. Zainteresirani ponudniki (razen neposredni oz. posredni proračunski uporabniki) morajo za resnost ponudbe do vključno 07.04.2022 do 24:00 ure predložiti varščino v višini 10 % izhodiščne letne najemnine, in sicer z nakazilom na transakcijski račun SI56 3500 1000 2230 039, odprt pri BKS Bank, BIC banke BFKKSI22XXX, Referenca SI00 3-2022, koda namena ADVA z dopisom: »plačilo varščine JP 3/2022« in original potrdilo priložiti k ponudbi ali predložiti original bančno garancijo za resnost ponudbe po zahtevanem vzorcu, ki je priloga v razpisni dokumentaciji. Veljavnost garancije mora biti vsaj do 31.05.2022.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu ponudniku vračuna v ceno najemnine oz. spremeni v finančno zavarovanje za korektno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 15. dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti zapade.

 1. Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, in ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
 2. Neposredni oz. posredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu oz. finančnem načrtu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za nepremičnine, ki jih najemajo.
 3. Izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od ponudbene cene najemnine.*
 4. Izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu.*
 5. Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 30.04.2022.*

*Za točko 7, 8 in 9 se izpolni priložen obrazec (OBR-1).

 III. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 Ponudbe, prispele po razpisnem roku ter nedopustne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

 Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali dopustno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija:

 • pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
 • opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 • opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

V skladu z 6. in 7. odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/18, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) pri javnem zbiranju ponudb kot ponudnik ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Direktor družbe Šport Maribor d.o.o. lahko kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla brez vsakršne odškodninske odgovornosti.

IV. POGOJI NAJEMA

 • Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni gostinski objekt, to pa ne predstavlja ovire, da en ponudnik ne bi mogel dati ponudbe tudi za drugi gostinski objekt ali za vse navedene gostinske objekte;
 • Nepremičnina se oddaja v najem za določen čas 5 let;
 • Ponudnik mora imeti v celoti poravnane finančne obveznosti do družbe Šport Maribor d.o.o., Mestne občine Maribor in z njo povezanih oseb;
 • Ponudnik ne sme biti v sodnem sporu z družbo Šport Maribor d.o.o., Mestno občino Maribor in z njo povezanimi osebami;
 • Strokovni delavec ponudnika mora imeti vsaj pet (5) let izkušenj na področju gostinske dejavnosti. Ponudnik svoje dosedanje izkušnje izkaže z referencami;
 • Ponudnik ne bo imel pravice oddati najete nepremičnine v podnajem, brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca;
 • Najemnik bo dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se bosta pogodbeni stranki dogovorili z najemno pogodbo;
 • Najemnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v predmetno nepremičnino, niti ne pridobi nikakršnih pravic na predmetu najema na podlagi vlaganj. Pred pričetkom izvajanja del mora najemnik pridobiti izrecno pisno soglasje najemodajalca ter vsa morebitno potrebna dovoljenja na lastne stroške;
 • Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa morebitna dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in obratovalno dovoljenje), ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal na predmetu najema;
 • Najemnik je dolžan urejati gostinski lokal ter skrbeti za funkcionalno urejenost le-tega;
 • Najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici predmeta najema;
 • Morebitno spremembo obratovalnega časa med trajanjem najemne pogodbe mora najemnik predhodno uskladiti z najemodajalcem.

V.  NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: ŠPORT MARIBOR d.o.o., Koresova ulica 7, Maribor, z obvezno oznako na ovojnici »PONUDBA ZA NAJEM NEPREMIČNINE —, »JP 3/2022« - NE ODPIRAJ«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika ter podatek, za kateri gostinski objekt se ponudba daje.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 07.04. 2022 do 24:00 ure.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v objavi o javnem zbiranju ponudb in v razpisni dokumentaciji.

Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudnikom.

Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, vendar ima pomanjkljivo dokumentacijo, lahko ponudbo dopolni, kar pa ne velja za predložitev varščine. Rok za dopolnitev ponudb je 3 koledarske dni od prejema poziva za dopolnitev.

Strokovna komisija bo ocenila le ponudbe, ki bodo popolne.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

VI. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

 1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 11. 04.2022 ob 12:00 uri na naslovu: Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR, v sejni sobi;
 2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika;
 3. V primeru, da se na dan odpiranja zaradi nepredvidenega razloga komisija ne more sestati, se določi nov datum odpiranja ponudb, ki bo objavljen na spletni strani Šport Maribor d.o.o., in sicer pod objavo predmetnega javnega zbiranja ponudb;
 4. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oz. o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb;
 5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine.

VII. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 30.04.2022.

VIII. JAVNA OBJAVA

Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem je objavljena na spletni strani Šport Maribor: https://www.sport-maribor.si/razpis-2021-2022/ od dne 17.03.2022.

IX. INFORMACIJE

 Vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo predmetne nepremičnine dobite pri predstavniku Šport Maribor d.o.o.:

 •  MILOŠ STEVANOVIĆ, milos.stevanovic@sportmaribor.si

 Ogled nepremičnine je mogoč le po predhodnem dogovoru z zgoraj navedenim predstavnikom Šport Maribor.

Direktor:                                                                                                                                                    Tadej Mežnar

 

JZP JP 3 2022 Oddaja Nepremičnin M. Otok

NAJEMNA POGODBA Gostinski Objekti 2022 (002)

VZOREC BANČNE GARANCIJE Šport Maribor

Šport Maribor Izjava Kot Priloga

Cenitev MB Otok