JAVNI RAZPIS – KOPALIŠČE PRISTAN – savna, gostinski lokal

JAVNI RAZPIS – KOPALIŠČE PRISTAN – savna, gostinski lokal 

Deli vsebino:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Šport Maribor d.o.o.

Koresova ulica 7

2000 Maribor

Številka: JP 4/2022

Datum: 12.05.2022

Šport Maribor d.o.o., Koresova ulica 7, 2000 Maribor, na podlagi drugega odstavka 64. člena v povezavi s 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja

 

 JAVNO ZBIRANJE PONUDB (JZP)

ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

 Vabimo vas, da oddate ponudbo za najem kletne savne in gostinski lokal v stavbi kopališča Pristan. Kletna savna in gostinski lokal se oddajata v skupen najem.

  

 1. PREDMET ODDAJE

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

 

 1. Kletna savna v kopališču Pristan, na naslovu Koroška cesta 33, 2000 Maribor 2
 2. Pritlični gostinski lokal v kopališču Pristan, na naslovu Koroška cesta 33, 2000 Maribor

 

 1. KLETNA SAVNA V KOPALIŠČI PRISTAN – NA NASLOVU KOROŠKA CESTA 33, 2000 MARIBOR

Del nepremičnine, ki se nahaja na parc. št. 2101/3 k.o. Koroška vrata - 658, v izmeri 266,01 m2 na naslovu Koroška cesta 33, 2000 Maribor, v naravi predstavlja kletno savno v stavbi kopališča Pristan.

OPREMA PREDMETA NAJEMA:

Nepremičnina, ki je predmet najema, predstavlja kletno savno v Kopališču Pristan na naslovu Koroška cesta 33, Maribor, ki obsega naslednje prostore: vhod, garderobe, hodnik, sanitarije, prostor za tuš, prostor za počitek, prostor savn, tehnični prostor, prostor za masažo, hodnik pred masažo, vhod za masažo. Na tleh je keramika. Stene so delno beljene, delno so obložen s keramiko. Vrata so lesena. Poslovni prostor je priključena na vodovodno in električno omrežje. Ogrevanje prostora je skupno s kopališčem Pristan.

 

 1. PRITLIČNI GOSTINSKI LOKAL V KOPALIŠČU PRISTAN – NA NASLOVU KOROŠKA CESTA 33, 2000 MARIBOR

Del nepremičnine, ki se nahaja na parc. št. 2101/3 k.o. Koroška vrata - 658, v izmeri 37,13 m2 na naslovu Koroška cesta 33, 2000 Maribor, v naravi predstavlja pritlični gostinski lokal v kopališču Pristan.

OPREMA PREDMETA NAJEMA:

Nepremičnina, ki je predmet najema, predstavlja pritlični gostinski lokal v Kopališču Pristan na naslovu Koroška cesta 33, Maribor, ki obsega naslednje prostore: gostinski lokal in skladišče. V obeh prostorih je na tleh keramika. V obeh prostorih so stene beljene. V skladišču so vgrajena steklena vrata. Poslovni prostor je priključen na vodovodno in električno omrežje. Ogrevanje prostora je skupno s kopališčem Pristan.

 

 1. PONUDBENA CENA – NAJEMNINA

Ponujena nepremičnina se oddaja v najem za mesečno najemnino, ki predstavlja:

- bodisi fiksno določen mesečni znesek (v nadaljevanju: fiksna najemnina);

- bodisi variabilni delež udeležbe na mesečnem prihodku najemnika (v nadaljevanju: variabilna najemnina).

Merilo za določitev posamezne mesečne najemnine je tisti znesek bodisi fiksne najemnine bodisi variabilne najemnine, ki je za tekoči mesec ugodnejši za najemodajalca.

Variabilna najemnina za najem gostinskega lokala predstavlja znesek v višini 7% mesečnega prihodka najemnika.

Variabilna najemnina za najem savne predstavlja znesek v višini 5% mesečnega prihodka najemnika.

Ponudnik poda ponudbeno ceno za fiksni del najemnine na kvadratni meter in za vsak predmet najema posebej.

Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišji fiksni del najemnine na kvadratni meter za mesečni oz. letni najem za oba prostora skupaj.

Višina fiksne najemnine se enkrat letno uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad RS. Do prve uskladitve najemnine bo prišlo dne 1.1.2024.

 

 1. GRAFIČNI PRIKAZ
 • odprite wordovo datoteko, priloženo spodaj med obrazci

 

 1. POSEBNI POGOJI ODDAJE V NAJEM

 

Kletna savna in gostinski lokal v stavbi kopališča Pristan sta predmet skupnega najema.

 

Prostora se oddajata v najem neopremljena.

Ponudnik mora k ponudbi za najem priložiti idejno zasnovo opremljenih prostorov, ki bo priloga najemne pogodbe. Ponudnik mora z opremljanjem prostorov končati najkasneje do 1.9.2022.

Najemnik je k plačilu najemnine zavezan z dokončanjem opremljanja prostorov, to je najkasneje z dnem 1.9.2022. Na dan dokončanja opremljanja prostorov se napravi zapisnik, ki je priloga najemne pogodbe.

 

 1. POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE IN VSEBINA PONUDBE

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:

 1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oz.:
 2. za s.p.: priglasitveni list,
 3. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje,
 4. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
 5. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra.
 6. Kratka predstavitev dejavnosti ponudnika ter reference.
 7. Investicijski program, program dela ter vizijo razvoja za vsak predmet najema posebej.
 8. Idejna zasnova opremljenih prostorov, pri čemer končni datum dokončanja investicije ne sme biti kasneje kot 1.9.2022.
 9. Pravne osebe (razen neposredni oz. posredni proračunski uporabniki) in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:
 10. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
 11. izjavo banke o morebitnem številu blokiranih dni vseh računov ponudnika v preteklem letu,
 12. bilanco stanja za zadnje leto,
 13. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES.
 14. Zainteresirani ponudniki (razen neposredni oz. posredni proračunski uporabniki) morajo za resnost ponudbe do vključno 27.05.2022 do 24:00 ure predložiti varščino v višini 10 % ponujene fiksne letne najemnine, in sicer z nakazilom na transakcijski račun številka SI56 3500 1000 2230 039, odprt pri BKS Bank, BIC banke BFKKSI22XXX, Referenca SI00 4-2022, koda namena ADVA z dopisom: »Plačilo varščine JP 4/2022« in original potrdilo priložiti k ponudbi ali pa predložiti original bančno garancijo za resnost ponudbe po zahtevanem vzorcu, ki je priloga v razpisni dokumentaciji. Veljavnost garancije mora biti vsaj do 9.9.2036.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu ponudniku vračuna v ceno najemnine oz. spremeni v finančno zavarovanje za korektno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v 15. dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti zapade.

 1. Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, in ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 

 1. Neposredni oz. posredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu oz. finančnem načrtu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za nepremičnine, ki jih najemajo.
 2. Izjavo o ponujeni višini fiksne mesečne najemnine na kvadratni meter.*
 3. Izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu.*
 4. Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 08.07.2022.*

 *Za točko 8, 9 in 10 se izpolni priložen obrazec (OBR-1).

 

III. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 Ponudbe, prispele po razpisnem roku ter nedopustne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

 Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali dopustno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija:

 • pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali
 • opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 • opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

V skladu s šestim in sedmim odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), (Uradni list RS, št. 11/18, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) pri javnem zbiranju ponudb kot ponudnik ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 

Direktor družbe Šport Maribor d.o.o. lahko kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla brez vsakršne odškodninske odgovornosti.

 

 1. POGOJI NAJEMA 
 • Merilo za izbor ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba za oba prostora skupaj;
 • Nepremičnina se oddaja v najem pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ki izvaja gostinsko dejavnost, dejavnost za nego telesa oziroma dejavnost velnesa (ipd.).
 • Nepremičnina se oddaja v najem za določen čas, to je za čas trajanja koncesijske pogodbe med Mestno občino Maribor in Šport Maribor d.o.o., pri čemer se koncesijska pogodba izteče dne 9.9.2036;
 • Sestavni del pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem je tudi določilo o sankcijah za morebitno kršitev pogodbeno dogovorjenih obveznosti najemnika, s katerimi bo zagotovljeno uresničevanje razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti in gospodarnost oddaje v najem;
 • Ponudnik mora imeti v celoti poravnane finančne obveznosti do družbe Šport Maribor d.o.o., Mestne občine Maribor in z njo povezanih oseb;
 • Ponudnik ne sme biti v sodnem sporu s Šport Maribor d.o.o., Mestno občino Maribor in z njo povezanimi osebami;
 • Ponudnik ne bo imel pravice oddati najete nepremičnine v podnajem, brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca;
 • Najemnik bo dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se bosta pogodbeni stranki dogovorili z najemno pogodbo;
 • Najemnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v predmetno nepremičnino, niti ne pridobi nikakršnih pravic na predmetu najema na podlagi vlaganj. Pred pričetkom izvajanja del mora najemnik pridobiti izrecno pisno soglasje najemodajalca ter vsa morebitno potrebna dovoljenja na lastne stroške;
 • Najemnik mora na lastne stroške pridobiti vsa morebitna dovoljenja (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje in obratovalno dovoljenje), ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti, ki jo bo opravljal na predmetu najema;
 • Najemnik je dolžan urejati prostor ter skrbeti za funkcionalno urejenost le-tega;
 • Najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo v neposredni okolici predmeta najema.
 1. NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: ŠPORT MARIBOR d.o.o., Koresova ulica 7, Maribor, z obvezno oznako na ovojnici »PONUDBA ZA NAJEM NEPREMIČNINE —, »JP 4/2022« - NE ODPIRAJ«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 02.06.2022 do 24:00 ure.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v objavi o javnem zbiranju ponudb in v razpisni dokumentaciji.

Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudnikom.

Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, vendar ima pomanjkljivo dokumentacijo, lahko ponudbo dopolni, kar pa ne velja za predložitev varščine. Rok za dopolnitev ponudb je 3 koledarske dni od prejema poziva za dopolnitev.

Strokovna komisija bo ocenila le ponudbe, ki bodo popolne.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. 

 1. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 08.06.2022 ob 12:00 uri na naslovu: Koresova ulica 7, 2000 MARIBOR, v sejni sobi;
 2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika;
 3. V primeru, da se na dan odpiranja zaradi nepredvidenega razloga komisija ne more sestati, se določi nov datum odpiranja ponudb, ki bo objavljen na spletni strani Šport Maribor d.o.o., in sicer pod objavo predmetnega javnega zbiranja ponudb;
 4. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oz. o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb, to je do dne 23.06.2022;
 5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine za oba prostora skupaj.

 VII. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 08.07.2022.

 VIII. JAVNA OBJAVA

 Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem je objavljena na spletni strani Šport Maribor d.o.o. www.sport-maribor.si/razpis-2021-2022/ od dne 12.05.2022. 

 1. INFORMACIJE 

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo predmetne nepremičnine dobite pri predstavniku Šport Maribor:

 

 • Miloš Stevanović, milos.stevanovic@sportmaribor.si 

Ogled nepremičnine je mogoč le po predhodnem dogovoru z zgoraj navedenim predstavnikom Šport Maribor d.o.o.

Obrazci:

ŠM IZJAVA Kot Priloga

Javni Razpis Pristan Savna, Gostinski Lokal

VZOREC BANČNE GARANCIJE ŠM

NAJEMNA POGODBA Pristan Savna, Gostinski Lokal